Browse By

Czym jest audyt BHP?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawowe dwie kwestie, które powinny być zapewnione w każdym przedsiębiorstwie oraz zakładzie pracy. Bez względu na to czy jest to zakład pracy mniejszy czy też większy. A kto powinien czuwać nad zapewnieniem bezpieczeństwa oraz higieny pracy? Odpowiedź jest prosta. Odpowiedzialna za te kwestie osoba to pracodawca. Pracodawca ma obowiązek zapewnić systematyczne kontrole bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Szczególnie należy uwzględnić w tejże kontroli stanu technicznego maszyn, organizacji procesów pracy czy sposobu rejestracji nieprawidłowości. Bardzo pomocny z pewnością okaże się audyt BHP. Audyt BHP to nic innego jak dogłębna analiza wszystkich warunków pracy.

Audyt BHP w firmie

Kompleksowa kontrola BHP powinna zawierać poszczególne zagadnienia. Wśród tych zagadnień znajdują się: procesy pracy oraz czas pracy, maszyny i urządzenia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, prace szczególnie niebezpieczne, przeglądy oraz pomiary czynników środowiska pracy, odzież i obuwie robocze, szkolenia BHP, pomoc przedlekarska, choroby zawodowe, wypadki, regulamin pracy, komisja BHP, konsultacje w zakresie BHP, transport wewnętrzny, ochrona pracy młodocianych, zalecenia pokontrolne, ochrona pracy kobiet oraz kobiet w ciąży oraz uprawnienia pracowników. A co rozumiemy przez audyt BHP? Jako audyt BHP rozumiemy niezależne i systematyczne badanie. Badanie to ma za zadanie określić czy podejmowane działania oraz rezultaty odpowiadają realizacji polityki BHP. Wyróżniamy także audyt wewnętrzny. Audyty wewnętrzne sprawdzają skuteczność funkcjonowania system zarządzania BHP. Audyt ten powinien być przeprowadzany niezależnie. Niezależnie od procesu monitorowania warunków bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Audyt wewnętrzny ma za zadanie znalezienie niezgodności, które dotyczą bezpośrednio systemu. Następnie musi sformułować konieczne działania do podjęcia w danej chwili. Najważniejsze jest by audyt był prowadzony w sposób bezstronny. Jego charakter właśnie powinien być bezstronny. Aby mieć pewność, że taki będzie musimy do audyty wewnętrznego wybrać audytora, który będzie spoza danego obszaru.

Wyniki audytu

Wyniki każdego audytu powinny być szczegółowo opracowane oraz jak najwcześniej udostępnione. Wymaga się szybkości w udostępnieniu wyników audytu ze względu na to by można było szybko podjąć odpowiednie kroki do wprowadzenia działań korygujących. Ramowa lista pytań jest uważana za jedną z wygodniejszych stosowanych form podczas audytów wewnętrznych. Ramowa list pytań odnosi się do sposobu funkcjonowania systemu BHP jak i jego struktury. Poczucie bezpieczeństwa i maksymalne zniwelowanie wszelkich zagrożeń jest ogromnie ważne w dosłownie każdym zakładzie pracy. Bez względu na to ile osób jest w danym przedsiębiorstwie zatrudnionych oraz czy jest to zakład pracy gdzie mamy do czynienia z większym niebezpieczeństwem czy to w przedsiębiorstwie zatrudniającym typowo pracowników administracyjno-biurowych. Nie ma to większego znaczenia. Należy jednak wiedzieć, że każdy pracownik potrzebuje otoczenia poczuciem bezpieczeństwa.