Browse By

Zakaz prowadzenia działalności – obrona przed zarzutami

W jakich sprawach można obronić się przed zarzutami i oddalić wniosek o zakaz prowadzenia działalności?

Przedsiębiorcy, którzy z różnych przyczyn i popełnionych przez siebie błędów podejmują działania godzące w pewność obrotu gospodarczego, sprzeczne z obowiązującymi przepisami bądź niezgodne z warunkami obejmujących ich nakazów sądowych mogą narazić się na orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia działalności. Zakaz taki może zostać nałożony na okres od jednego do nawet dziesięciu lat, pozbawiając przedsiębiorcę możliwości swobodnego działania na rynku i prowadzenia lub udziału w jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Pomoc ze strony doświadczonej Kancelarii prawnej może być w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem na wybrnięcie z poważnych problemów.

Upadłość a zakaz prowadzenia działalności

Jednym z najczęstszych powodów wydawania przez Sąd zakazu prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy są sprawy o upadłość. Jeśli przedsiębiorca (członek zarządu, wspólnik lub osoba zarządzająca przedsiębiorstwem dłużnika):

  • z własnej winy nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie,
  • po ogłoszeniu upadłości nie wydał lub nie wskazał majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego (także w postaci elektronicznej),
  • ukrywał, niszczył lub obciążał majątek wchodzący w skład masy upadłości,
  • nie wykonał innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza,

albo też w inny sposób utrudniał postępowanie, Sąd może wydać zakaz prowadzenia działalności na okres od roku do dziesięciu lat, powiadamiając o fakcie Krajowy Rejestr Sądowy, który upubliczni dane umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy i pozwalające upewnić się, że nie rozpocznie on działalności wbrew zakazowi sądowemu. Wielu przedsiębiorców nie jest do końca świadomych możliwości poniesienia takich konsekwencji, kojarząc upadłość wyłącznie z daleko idącymi problemami majątkowymi, stąd też często opóźnienia w ogłaszaniu upadłości.

Obrona przed zarzutami przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności

kancelaria sporządzenie umowy

Zgodnie z Prawem upadłościowym, podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Jeśli utracił on zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych, a dodatkowo opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące lub jeżeli zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku dłużnika, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące, członkowie zarządu lub wspólnicy mają prawny obowiązek zgłoszenia upadłości.

Jeśli fakt ten nie zostanie w odpowiednim terminie zgłoszony, a dłużnik będzie w dalszym ciągu pozostawał w stanie upadłości i nie wypełniał swoich obowiązków wobec wierzycieli, ci mogą wnioskować o wydanie sądowego zakazu prowadzenia działalności.

Przedsiębiorca, który znajduje się w trudnej sytuacji zadłużenia i wobec którego rozpoczęło się postępowanie zmierzające do orzeczenia zakazu prowadzenia działalności ma prawną szansę bronienia się przed stawianymi mu zarzutami, choć aby sprawa ta zakończyła się powodzeniem konieczne będzie przedstawienie solidnych dowodów przeczących zarzutom przeciwnika. Z tego też powodu sprawę obrony przed zarzutami i oddalenia wniosku o zakaz prowadzenia działalności warto oddać w ręce doświadczonej Kancelarii Prawnej, która po zapoznaniu się ze sprawą Klienta i zrozumieniu podstaw do obrony przed zarzutami może przygotować skuteczną linię obrony i wnioskować o oddalenie wniosku o zakaz prowadzenia działalności.kancelaria prawna wrocław

Jednocześnie kancelaria może zadziałać też w drugą stronę, stając po stronie wierzyciela i wnioskując o wydanie zakazu prowadzenia działalności w stosunku do jego dłużnika, przygotowując dowody będące podstawą wydania takiego zakazu i upewniając się, że kancelaria pracująca po stronie dłużnika nie będzie mogła wystosować żadnych argumentów obronnych oddalających złożony wniosek.

Konsekwencje zakazu prowadzenia działalności

Niepowodzenia biznesowe prowadzące do konieczności ogłoszenia upadłości zdarzają się niezwykle często właściwie w każdej branży i to jedynie od odpowiedzialności przedsiębiorcy zależy to, czy jego wierzyciele będą mieli podstawy do wnioskowania o zakaz prowadzenia działalności. Nawet w obliczu zmieniającego i zaostrzającego się prawa, zwiększającego ryzyko uzyskania zakazu prowadzenia działalności, przedsiębiorcy korzystający z pomocy właściwej kancelarii prawnej i mający solidne podstawy do obrony przed tego rodzaju zakazem mogą liczyć na załagodzenie sprawy i rozwiązanie problemów finansowych spółki bez konieczności mierzenia się z najbardziej surowymi konsekwencjami niewłaściwych decyzji biznesowych.

Artykuł powstał we współpracy z prawnikami z Kancelarii Prawnej KHG Group.