Browse By

PEFC i FSC – najważniejsze różnice

Unia Europejska aktywnie zwalcza obrót drewnem pozyskanym w sposób niezgodny z prawem. Przyjęte przez wspólnotę rozporządzenie zakłada, iż każdy producent i dystrybutor drewna oraz wykonanych z niego produktów, który po raz pierwszy wprowadza tego typu wyroby na unijny rynek, jest zobowiązany do zaimplementowania stosownych norm i pozyskania potwierdzających ich wdrożenie certyfikatów. Normami tego typu są standardy PEFC i FSC.

Czym jest standard PEFC?

Standard PEFC został stworzony przez The Programme of the Endorsment of Forest Certification, międzynarodową, pozarządową organizację non-profit, zajmującą się promocją zrównoważonej gospodarki leśnej. Ma na celu umożliwienie weryfikacji pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu. Standard PEFC dostarcza narzędzia rynkowe przedsiębiorstwom zajmujących się pozyskiwaniem, przetwórstwem i sprzedażą drewna oraz wykonanych z niego dóbr. Jest przy tym przystosowany do potrzeb małych właścicieli lasów i umożliwia certyfikację grupową. W standardzie PEFC znajdują się wymagania dotyczące:

 • zabezpieczania obszarów leśnych, które są istotne z ekologicznego punktu widzenia,
 • ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej,
 • zakazu zmiany formy użytkowania lasów,
 • zakazu stosowania potencjalnie szkodliwych substancji chemicznych,
 • zakazu wprowadzania modyfikowanych genetycznie gatunków drzew,
 • wspierania lokalnego rynku pracy,
 • przestrzegania praw pracowniczych,
 • zgodności z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy,
 • przestrzegania praw ludności tubylczej,
 • zapewniania konsultacji z lokalną społecznością i interesariuszami,
 • uwzględniania lokalnych zwyczajów ludności tubylczej i ich tradycyjnych praw użytkowania gruntów leśnych.

Umieszczenie na produkcie znaku ekologicznego PEFC stanowi gwarancję, iż całość lub część surowca użytego do jego produkcji pochodzi ze źródła posiadającego stosowny certyfikat zapewniający zgodność z rozporządzeniami unijnymi. Osoby kupujące produkty posiadające to oznaczenie mogą mieć pewność, że nie wspierają przedsiębiorstw łamiących prawa człowieka i niszczących środowisko naturalne.

PEFC FSC

Kto powinien wdrożyć standard PEFC?

W obrębie standardu PEFC wydawane są dwa rodzaje certyfikatów: PEFC Gospodarka Leśna oraz PEFC Kontrola Legalności Pozyskiwania Drewna.

PEFC Gospodarka Leśna

PEFC Gospodarka Leśna jest skierowany do podmiotów zarządzających lasami, a więc firm samodzielnie zarządzających posiadanymi przez siebie zasobami leśnymi, które chcą prowadzić odpowiedzialną praktykę i komunikować to konsumentom.

PEFC Kontrola Legalności Pozyskiwania Drewna

Posiadanie certyfikatu PEFC Kontrola Legalności Pozyskiwania Drewna  jest wymagane od każdego przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem lub wykorzystaniem produktów z drewna, a więc producentów mebli, wydawców, przedsiębiorców działających w przemyśle celulozowym, a także wszystkich innych wytwórców produktów wykonanych z drewna.

Czym jest standard FSC?

System FSC to drugi na świecie, obok PEFC, system certyfikacji leśnej. Został stworzony przez organizację Forest Stewardship, której celem jest popularyzacja opracowanego przez nią sposobu prowadzenia gospodarki leśnej. Pierwotnie FSC skupiało się na ochronie lasów tropikalnych, obecnie opracowany przez organizację standard definiuje ogólne zasady gospodarki leśnej, w takich obszarach, jak:

 • odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw,
 • przestrzeganie praw ludności rdzennej,
 • współpraca ze społecznością lokalną,
 • przestrzeganie praw pracowniczych,
 • czerpanie korzyści z lasu,
 • oddziaływanie na środowisko naturalne,
 • plan gospodarowania, zakładający również monitorowanie działań i ich ocenę,
 • zachowanie lasów o szczególnej wartości.

Certyfikat poświadczający wdrożenie standardu FSC gwarantuje, iż drewno lub włókna drzewne wykorzystane do produkcji danego wyrobu pochodzą z lasów certyfikowanych, czyli takich, które zarządzane są zgodnie z wymogami standardu.

PEFC FSC

Kto powinien wdrożyć standard FSC?

Standard FSC powinien zostać wprowadzony przez wszystkie podmioty branży drzewnej i papierniczej, które wchodzą w posiadanie certyfikowanych surowców lub wyrobów. Dotyczy to wystawiających fakturę sprzedaży firm przetwarzających, etykietujących i przepakowujących certyfikowane wyroby i surowce, a także firm handlowych uczestniczących w łańcuchu dostaw B2B. Certyfikat zgodności ze standardem FSC przyznawany jest:

 • tartakom,
 • stolarzom,
 • firmom meblowym,
 • handlarzom,
 • producentom płyt wiórowych,
 • papierniom i producentom tektury,
 • drukarniom.

Różnice między PEFC i FSC

Zarówno certyfikat PEFC, jak i FSC stanowią dowód na to, iż produkcja, przetwarzanie i handel drewnem oraz wszystkimi produktami pochodzenia leśnego odbywają się w zgodzie z obowiązującym prawem unijnym. Główną różnicą między tymi standardami jest kwestia uznawalności regulacji prawnych obowiązujących na terenie danego kraju i przyjętych przez ten kraj regulacji międzynarodowych – FSC kieruje się głównie własnymi wytycznymi, z kolei PEFC dostosowuje się do przepisów miejsca, w którym został wdrożony.