Browse By

Od czego zależą koszty czynności prawniczych?

Stawki za usługi prawne

Wbrew obiegowym opiniom stawki za wykonywanie czynności adwokackich nie są ustalane ad hoc przez samych adwokatów. Oczywiście znajdą się prawnicy, którzy za swoje usługi liczą sobie więcej, niż konkurencja, jednak w typowych sprawach przyjmuje się kryterium wartości przedmiotu sprawy. Oznacza to, że zależnie od tego, o jakie wartości toczy się sprawa, kształtuje się również wynagrodzenie, którego będzie oczekiwać kancelaria adwokacka lub prawna.

adwokat Wrocław

Kto zatem ustala wysokość opłat? Te kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Rozporządzenie te określa wysokość stawek za czynności adwokackie, ale także reguluje szczegółowe kwestie dotyczące kosztów, które ponosi Skarb Państwa w razie nieopłaconej pomocy prawnej (w razie przydzielenia do sprawy adwokata z urzędu).

Oczywiście renoma kancelarii czy samego adwokata może przyczynić się do wzrostu ceny. Przy ustalaniu wysokości opłaty bierze się pod uwagę wkład pracy adwokata, rodzaj sprawy, stopień jej zawiłości czy trudności, jednak ogólnie przyjęto, że stawka nie może przekraczać sześciokrotności stawki minimalnej ani wartości przedmiotu sprawy.

Stawki minimalne w sprawach cywilnych:

adwokat Wrocław

1)   do 500 zł – 60 zł;

2)   powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;

3)   powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;

4)   powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;

5)   powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;

6)   powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;

7)   powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

Do podanych wyżej kwot należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości 23%.

Podane stawki obowiązują w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Tego typu cennik stosuje wiele kancelarii w Polsce.

Przyznanie adwokata z urzędu

Jeśli strona nie jest w stanie opłacić kosztów pomocy prawnej czy pełnomocnictwa w sprawach karnych bez poważnego uszczerbku na finansach rodziny czy własnych, może wystąpić o przydzielenie adwokata z urzędu. Musi złożyć także wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w jednostce, w której sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Do wniosków powinno się załączyć oświadczenie – według wzoru zaleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – gdzie opisana będzie dokładnie sytuacja majątkowa, rodzinna strony, wykazane dochody i źródła utrzymania. Można również wskazać konkretnego adwokata (np. adwokat rodzinny Łabentowicz), który po rozpatrzeniu przez radę okręgową adwokatów czy izbę radców prawnych zostanie po konsultacjach skierowana do danej sprawy.