Browse By

Dlaczego składowanie śmieci to konieczność?

Przez wiele lat na polskim rynku usług gospodarowania odpadami monopol na świadczenie tego typu usług miały wyłącznie spółki miejskie czy gminne, a więc podmioty typowo samorządowe.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Chociaż finansowane na zasadach komercyjnych, zarządzane i wspierane były ze środków publicznych, ponieważ gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwłaszcza w miastach, jest jednym z ważniejszych i bardziej kosztownych zadań realizowanych przez administrację. Z tego też względu przez wiele lat właściciele lokali mieszkalnym w ramach swoich podatków czy czynszów płacili odpowiednie, bardzo niskie jak na warunki europejskie, ceny za odpowiednie zajmowanie się ich odpadami. Przeważnie oznaczało to zorganizowanie wspólnych śmietnisk osiedlowych, z których specjalistycznymi wozami spółki miejskie w odpowiednich przedziałach czasowych odbierały i wywoziły na sobie tylko znane, także zakontraktowane przez miasto, wysypiska śmieci. Sposób, w jaki następnie postępowano z tak zebranymi śmieciami, podobnie jak cały wywóz śmieci, nie był w żaden sposób uzależniony od nowoczesnych trendów ekologicznych, nie dbano także o pobudzanie świadomości konsumentów.

Zużyte surowce należy gromadzić w przygotowanych wysypiskach

Śmieci produkowane przez przeciętne polskie gospodarstwo domowe także nie wypadają dobrze w porównaniu do innych europejskich domów, gdzie zdecydowanie mniej wyrzuca się przeterminowanej żywności. Jest to dowód na bardzo nieodpowiednie gospodarowanie środkami i nieprzywiązywanie wagi do możliwości ponownego wykorzystania niektórych zużytych surowców. Dotychczas nie prowadzono także powszechnego obowiązku segregowania śmieci, ponieważ przeważnie to po stronie sortowni leżała odpowiedzialność za wykonanie tej pracy – co niestety nie jest ani ekologiczne, ani ekonomiczne. Wiele wysypisk dla cięcia kosztów najzwyczajniej w świecie nie inwestowała w profesjonalną linię sortowniczą, nagminne było także naginanie zasad bezpieczeństwa czy tworzenie zagrożenia ekologicznego, także z premedytacją. Dzikie wysypiska śmieci także dowodziły nieskuteczności wszelkich regulacji prawnych w tej mierze, gdyż ogromna część mieszkańców własnościowych domków i gospodarstw zupełnie nie była kontrolowana w zakresie odpowiedniego postępowania z odpadami ze swojego dobytku.

Dzięki edukacji świadomości konieczności segregacji odpadów jest większa

śmieci

W ostatnich latach doszło jednak do wyraźnej zmiany w tym kierunku, co zawdzięczać można w dużym stopniu nie tyle odpowiednim zmianom ustawowym, ale stale narastającej presji edukacyjnej. Coraz częściej nie tylko w szkołach, ale prasie i mediach, prowadzone są kampanie, których celem nadrzędnym jest zainteresowanie ludzi kwestiami ekologicznymi – pobudzanie świadomości i wiedzy z zakresu tego, jak nasze codzienne życie i konsumpcja, mają wpływ zarówno na lokalną jak i globalną sytuację. Zrozumienie, że dziki wywóz śmieci jest zwykłym łamaniem prawa oraz stwarzaniem zagrożenia epidemiologicznego i zatruwaniem wody gruntowej, która następnie wykorzystywana jest w rolnictwie do produkcji żywności, pozwala właściwie nadać priorytety takim prozaicznym codziennym czynnościom, jak segregacja śmieci. Jeśli chcecie zadbać o swoje środowisku postarajcie się o skontaktowanie się z firmą, która zajmie się wywozem śmieci profesjonalnie (tutaj więcej – wywóz gruzu), dokładnie na miejsca uprzednio do tego przygotowane.