Browse By

Ochrona przeciwpożarowa budynków – wymagania

Pożar to bardzo poważne zagrożenie, które szczególnie w różnego rodzaju firmach czy innych miejscach, gdzie znajduje się sporo łatwopalnych lub toksycznych materiałów, jest bardzo niebezpieczne i może zagrażać sporej ilości osobom. Z tego też względu prawo w Polsce narzuca wiele wymagań i norm, które regulują kwestie związane z ochroną przeciwpożarową i jasno wskazują, co należy zrobić, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru, a gdy taka sytuacja będzie miała miejsca, jak się prawidłowo zachować. Tego typu przepisy dotyczą różnego rodzaju obiektów budowlanych i mogą się nieco różnić w zależności od rodzaju danej budowli, jej przeznaczenia, a  także elementów i substancji, jakie są w niej lub w pobliżu przetrzymywane. Z tego względu należy wiedzieć, do jakich przepisów przeciwpożarowych należy się bezwzględnie stosować, jakich budynków one dotyczą i jak wygląda kontrola przeciwpożarowa budynków?

Wymagania i normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynkach?

W Polskim prawie można zaleźć wiele przepisów, które regulują to, w jaki sposób należy postępować, aby uniknąć pożaru lub przynajmniej zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru w danym budynku. Głównym zbiorem wszelkich wymagań i norm, które dotyczą tej kwestii, jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku, która jest stale ulepszana i dostosowywana do współczesnych realiów. Według tych regulacji ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem.

Każdy zarządca czy też właściciel danego budynku powinien więc przestrzegać wszelkich wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wybierać odpowiednie wyposażenie budynku i otaczającego go terenu, wyposażyć cały budynek w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, które posiadają odpowiednie atesty bezpieczeństwa, a oprócz tego można także wdrożyć system SSP, który pomaga w monitorowaniu i sygnalizowaniu zagrożeń pożarowych. Nie należy również zapominać o tym, że wszelkiego rodzaju urządzenia i systemy przeciwpożarowe wymagają regularnej kontroli i serwisowania, aby mieć pełność, że są w pełni sprawne. Przepisy wymagają także, aby każdy budynek posiadał jasno wyznaczoną drogę ewakuacji w przypadku pożaru, która spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Niezbędne jest także zapoznanie każdego użytkownika danego budynku z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie schematu działania w przypadku wystąpienia pożaru, przygotowanie otoczenia budynku do prowadzenia akcji ratowniczej itd.

Jakich budynków dotyczą wymagania i normy przeciwpożarowe?

Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe wprowadziły podział budynków, który pozwala dużo szybkiej i skuteczniej określić wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej dl danej grupy budynków. Można tutaj wyróżnić trzy typy budynków:

  • Budynki użyteczności publicznej, mieszkalne i zamieszkania zbiorowego – ZL
  • Budynki inwentarskie – IN
  • Obiekty produkcyjno-magazynowe (np. hale produkcyjne i magazynowe) – PM

Parametry, według których określa się wymagania dla każdej z tych grup obiektów to gęstość obciążenia ogniowego, czyli energia, jaka powstaje podczas spalania materiałów znajdujących się w danej strefie pożarowej, zagrożenie wybuchem, wysokość np. liczba kondygnacji budynku, powierzchnia budynku (strefa pożarowa). Odporność ogniowa danego budynku, określana jest poprzez zaklasyfikowanie do danej klasy. Klas tych jest pięć i oznacza się je literami alfabetu – A, B, C, D, E, gdzie A oznacza najwyższą odporność ogniową.

pożar

Jak wygląda kontrola przeciwpożarowa budynków?

Stosowanie się do wszelkich wymagań i norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej to podstawowe kwestie, które wpływają na zmniejszenie ryzyka pożaru, a w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia pozwalają szybko i prawidłowo zareagować i tym samym zminimalizować szkody, jakie wyrządzi ogień. Jednak aby te przepisy i schematy działania się sprawdziły, konieczne jest przeprowadzanie okresowych kontroli przeciwpożarowych w budynkach. Podczas takiej kontroli osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i licencje np. rzeczoznawca, sprawdza dany budynek pod względem przepisów techniczno-budowlanych, sprawdzany jest stan najważniejszych instalacji, obecność gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarach, czy też kontrola działania systemów ostrzegawczych i czujników przeciwpożarowych. Na końcu przygotowywany jest raport z kontroli, w którym znajdują się wszelkie informacje dotyczące tego, czy dany budynek spełnia wszystkie niezbędne wymagania przeciwpożarowe, jaki narzucają przepisy prawne w Polce.