Browse By

Obowiązki kierownika budowy podczas budowy domu jednorodzinnego

Budowa domu jednorodzinnego zarówno przez osoby prywatne, jak i deweloperów związana jest z koniecznością zatrudnienia kierownika budowy, który będzie nadzorować wszelkie prace na terenie budowy budynku mieszkalnego.

Kierownik budowy – obowiązki i ograniczenia

Według prawa budowlanego kierownik budowy zajmuje się przede wszystkim nadzorowaniem prac przeprowadzanych na terenie budowy oraz sporządzaniem dokumentacji budowlanej, która zawiera min. wszystkie etapy przeprowadzanych prac. Obowiązkiem kierownika budowy jest też przejęcie terenu na protokole od inwestora oraz zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy. Kolejnym obowiązkiem jest też geodezyjne wytyczenie obiektu, rozpoczęcie i prowadzenie prac zgodnie z podstawowym projektem budowlanym oraz obowiązującym prawem budowlanym. Kierownik budowy ma również za zadanie prowadzić dziennik budowy, który jest spisem prac przeprowadzanych na budowie oraz komplikacji, które wyniknęły w trakcie przeprowadzania prac. W przypadku zakończenia prac budowlanych kierownik ma za zadanie przekazać wszelkie dokumenty oraz protokoły, które umożliwią legalne oddanie budynku do użytkowania. Osoba na tym stanowisku może też wnioskować do inwestora o wprowadzenie poprawek w projekcie budowlanym jeśli uzna je za stosowne i wpływające pozytywnie na przeprowadzane prace.

Kierownik budowy – czego nie musi robić?

Trzeba pamiętać, że kierownik budowy nie pełni takiej samej funkcji jak inspektor nadzoru inwestorskiego. Przede wszystkim nie musi on dbać o interesy inwestora związane z kontaktami z wykonawcą projektu oraz nie musi reprezentować jego interesów. Przebieg robót na terenie budowy powinien doglądać sam inwestor lub zatrudnić już wyżej wspomnianego inspektora nadzoru inwestorskiego, który zajmuje się doglądaniem poprawności wykonywanych prac budowlanych oraz sprawdza poprawność uzupełnianej dokumentacji np. dziennika budowy przez pracowników oraz samego kierownika budowy.

Obecność kierownika na budowie – jak to wygląda w praktyce?

Obecnie kierownik budowy musi być obecny na budowie aby uzupełniać dokumentację związaną z przebiegiem prac oraz doglądać pracowników tak aby wykonywali oni prace zgodnie z projektem budowlanym. W przypadku kiedy inwestor chce zmienić kierownika budowlanego na innego musi bezzwłocznie powiadomić o tym inspektorat nadzoru budowlanego, pod który podlega aktualnie przeprowadzana budowa. Należy też uiścić odpowiedni wpis w dzienniku budowy, który informuje na jakim etapie prac znajduje się budowa podczas przejęcia nadzoru przez nowego kierownika budowy.

kierownik budowy

Odpowiedzialność za przeprowadzone prace budowlane.

W temacie odpowiedzialności za przeprowadzane prace budowlane na określonym terenie uznaje się, że kierownik budowy staje się prawnie odpowiedzialną osobą za wszelkie przeprowadzane prace budowlane. Dodatkowo spoczywa na Nim obowiązek zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń oraz przestrzeganie przepisów BHP w miejscu budowy. Istotną informacją jest też fakt, że kierownik budowy posiada pełną odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną za przeprowadzane prace budowlane.

W przypadku wystąpienia znacznych nieprawidłowości lub odchyleń od norm prawnych osoba na stanowisku kierownika budowy może zostać pociągnięta do odpowiedzialności i w skrajnych przypadkach nawet pozbawiona praw do wykonywania zawodu.

Kierownik budowy – czy to konieczność?

Według prawa polskiego każde prace budowlane mające na celu postawienie nowego budynku lub tylko rozbudowy muszą być nadzorowane przez wykwalifikowanego kierownika budowy, ponieważ tylko wtedy przeprowadzane prace będą nadzorowane i zgodne z prawem budowlanym. Należy też rozróżniać kierownika budowy od kierownika robót, który jest odpowiedzialny tylko za określoną część prac przeprowadzaną na terenie budowy. Kierownik budowy zatem jest odpowiedzialny za całokształt przeprowadzanych prac włącznie ze wszystkimi składowymi począwszy od fundamentów, pozwoleń a kończąc na oddaniu dokumentacji i budynku do użytku dla inwestora. W biurze architektonicznym AJR Studio poza przygotowaniem projektu domu, profesjonaliści są w stanie przeprowadzać nadzór nad budową domu we Wrocławiu i Dolnym Śląsku.