Browse By

Gdzie można odbyć aplikację adwokacką?

Adwokat to zawód, który wymaga obszernej wiedzy z zakresu prawa, ale też wysokich zdolności komunikacyjnych. Pełnienie obowiązków związanych z honorową i odważną obroną interesów klientów to poważne zadanie, na które mogą być gotowe tylko osoby, które pomyślnie ukończyły aplikację adwokacką.

Kim jest aplikant adwokacki?

Aplikantem adwokackim nazywa się osobę odbywającą aplikację prawniczą o takim profilu. Aplikacja ma przygotować studentów prawa do należytego wykonywania zawodu. Aplikant adwokacki powinien wyróżniać się nieskazitelnym charakterem, wszechstronną wiedzą oraz zachowaniem, które pozwala na wykonywanie zawodu adwokata. Odbycie aplikacji:

  • adwokackiej,
  • radcowskiej,
  • notarialnej,
  • sądowej,
  • prokuratorskiej,
  • komorniczej

pozwala na przystąpienie do egzaminu zawodowego, który umożliwia otrzymanie tytułu i rozpoczęcie wykonywania zawodu.

Co trzeba zrobić, żeby dostać się na aplikację?

Aplikacja adwokacka to czas, w którym studenci prawa uczą się wykonywania zawodu oraz konfrontują przepisy prawa z rzeczywistością.

Aplikantem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i posiada stopień magistra prawa.

Studia mogą być ukończone w Polsce, ale także za granicą kraju. Wtedy ważne jest jednak, aby realizowany program był uznawany w Rzeczypospolitej Polskiej. Aplikant poza wykształceniem powinien cechować się nieskazitelnym charakterem oraz posiadać pełnię praw publicznych.

Sytuacja aplikantów jest regulowana prawnie przez akty uchwalone przez Naczelną Radę Adwokacką. Są to art. 75-79 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze. Aby móc rozpocząć aplikację adwokacką konieczne jest zdanie państwowego egzaminu, który organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak wygląda aplikacja adwokacka?

Aplikacja trwa trzy lata i zaczyna się zawsze 1 stycznia. Jest to czas, w którym aplikant pracuje w kancelarii adwokackiej. Opiekę nad nim sprawuje patron, który wyraził zgodę na gotowość do bycia opiekunem aplikanta. Taka osoba musi posiadać minimum pięć lat doświadczenia, chyba że dziekan okręgowej rady adwokackiej zdecyduje inaczej. Aplikacja obejmuje szkolenia składające się z zajęć teoretycznych, ale także praktycznych, które odbywają się w kancelarii prawniczej. Aplikacja jest odpłatna, ale wysokość opłaty rocznej nie może przekroczyć 6-krotności minimalnego wynagrodzenia, co reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Aplikację adwokacką kończy egzamin zawodowy, składający się z części ustnej i pisemnej, do którego aplikant staje przed komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości i przedstawicieli samorządu zawodowego.

Gdzie na aplikację adwokacką?

Pomyślne ukończenie aplikacji i zdanie egzaminu zawodowego pozwala na szukanie pracy w różnych kancelariach prawniczych, urzędach, sądach czy w prokuraturze. Aby to było możliwe, aplikacja adwokacka musi odbywać się pod okiem patrona w kancelarii adwokackiej. Patron może zatrudnić aplikanta na podstawie stosunku pracy. Jest to wtedy tzw. aplikacja etatowa. Zwykle aplikacje odbywają się jednak w formie nieetatowej, czyli bez zatrudnienia u patrona.

Zasady odbywania aplikacji adwokackiej określają ustawy prawa o adwokaturze oraz uchwały samorządów zawodowych (regulaminy) odbywania aplikacji adwokackiej wydane na mocy upoważnień ustawowych i uchwalone przez Naczelną Radę Adwokacką. W regulaminach określone są istotne kwestie dotyczące aplikacji, np. prawa i obowiązki aplikantów, ale także informacje o szkoleniach na aplikacji.

Aplikant adwokacki praca Wrocław

Aplikacja adwokacka – obowiązki

Aplikacja adwokacka ma przygotować do wykonywania zawodu, dlatego podczas jej trwania u aplikantów kształci się umiejętności z zakresu postępowania procesowego, sporządzania pism, umów czy opinii prawnych. Konieczna jest umiejętność przeglądania akt sądowych. Aplikacja adwokacka to także doskonały czas na przyswojenie i zrozumienie zasad zawodu adwokata, którego obowiązuje Kodeks Etyki Adwokackiej, a konkretnie uchwała NRA nr 2/XVIII/98 – Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant może zastępować adwokata z kancelarii przed różnymi instytucjami, takimi jak sąd, urzędy, organy ścigania i innymi organami państwowymi czy samorządowymi, co reguluje Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze, a konkretnie art. 77. Zastępowanie adwokata przez aplikanta.

Kancelaria Adwokacka WrocławChcesz zacząć pracować jako aplikant adwokacki we Wrocławiu? Podejmij współpracę z polecaną przez nas Kancelarią Adwokacką Wojciech Krzysztoporski.