Browse By

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest również nazywany rejentem. Jego podstawowe obowiązki obejmuje sporządzanie aktów notarialnych i różnych czynności notarialnych. Do zadań notariusza wchodzi głównie przygotowywanie i sporządzanie wielu dokumentów prawnych. Nierzadko jednak, może on świadczyć porady prawne. Każdy notariusz jest prawnikiem powołanym przez Ministra Sprawiedliwości.

Spis podstawowych obowiązków, jakie należą do notariusza:

 • Sporządzanie aktów notarialnych,
 • Sporządzanie poświadczeń,
 • Opracowywanie aktów dotyczących poświadczenia dziedziczenia,
 • Sporządzanie projektów aktów, strony czy oświadczeń,
 • Dokonywanie spisu protokołów,
 • Doręczanie poświadczeń,
 • Opracowywanie protestów weksli oraz czeków,
 • Sporządzanie wypisów i odpisów oraz tzw. wyciągów dokumentów,
 • Składanie wniosków dotyczących wpisu do księgi wieczystej,

Poza tym, do zadań notariusza należy również przechowywanie pieniędzy, ważnych dokumentów lub danych na różnych nośnikach. Notariusz zapewnia dbałość o poprawność prawną wszystkich opracowywanych dokumentów. Rozporządzenia, akty i inne dokumenty muszą być zgodne z prawem oraz z wolą klientów. Wszelkie obowiązki, jakie należą do notariusza, zostały opracowane przez Krajową Radę Notarialną.

Notariusz wykonuje zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że działa on na korzyść swoich klientów, jak i całego społeczeństwa. Jest to osoba, która kieruje się etyką zawodową. Warto dodać, że notariusz korzysta z systemu ochrony, jaki przysługuje również funkcjonariuszom publicznym. Jego zadania mają na celu ograniczenie sporów sądowych.
Podczas wykonywania swoich obowiązków, notariusz musi wyjaśniać swoim klientom, na czym polegają konkretne działania. Interesanci, którzy przychodzą do kancelarii notarialnej z prywatnym problemem, często nie znają się na prawie. Notariusz, jako wykształcony prawnik, zna wszystkie kodeksy oraz zasady postępowania w świetle prawa. Klienci muszą więc zostać poinformowani o celu wykonywania konkretnych czynności i ich znaczeniu.

Notariusz w prawie polskim

Notariusz, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, ma obowiązek dbać o odpowiednie zabezpieczenie dokumentów. Jednocześnie, notariusz musi postępować zgodnie z wolą klienta. Oznacza to, iż musi on zastosować takie rozwiązania, jakie są odpowiednie i wygodne dla klienta. Rozwiązania te muszą być całkowicie zgodne z prawem. Zdarzają się przypadki, w których to klient proponuje inne rozwiązanie, jednak obowiązkiem notariusza jest odmówić, jeśli odbiega ono od ustalonych zasad prawnych.
Dokumenty, które są sporządzane przez notariusza, mają charakter dokumentów urzędowych.

Kto może zostać notariuszem?

Powoływanie notariuszy to obowiązek, który należy do Ministra Sprawiedliwości. Ma on również prawo odwołać rejenta i wyznaczyć miejsce, w którym ma mieścić się jego kancelaria. Osoba, która aplikuje na stanowisko notariusza, musi:

 • Posiadać polskie obywatelstwo,
 • Korzystać ze wszystkich praw cywilnych i obywatelskich,
 • Ukończyć 26 rok życia,
 • Odbyć aplikację notarialną,
 • Zdać egzamin notarialny,
 • Ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce (można też ukończyć studia prawnicze za granicą, lecz muszą być one uznawane w Polsce).

Aby zostać notariuszem, należy poświęcić kilka lat na studia, praktykę oraz aplikację. Osoba, która decyduje się na wykonywanie tego zawodu, musi być świadoma, że notariusz działa przede wszystkim w celu niesienia pomocy innym obywatelom. Konieczność znajomości prawa musi więc iść w parze z możliwością rękojmi za wykonywanie swojej pracy. Notariusz musi mieć nieskazitelny charakter. Notariusz może pracować w swojej własnej kancelarii notarialnej wraz z innymi notariuszami. Często jednak, notariusz zatrudniany jest w przedsiębiorstwie.