Browse By

Czy kara grzywny ulega przedawnieniu?

Kara grzywny najczęściej dotyczy wykroczenia, które jest określane jako czyn społecznie szkodliwy. Nawet jeśli szkodliwość jego jest znikoma, to osoba która go popełniła, podlega karze. „Kara grzywny, dominująca w orzecznictwie za wykroczenia, jest karą o szczególnym oddziaływaniu dyscyplinującym sprawcę, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia ze sprawcą nie wymagającym szczególnej interwencji resocjalizacyjnej (…) Pomimo istniejących wad w zakresie zarówno orzekania, jak i wykonywania, grzywna nadal powinna pozostać podstawowym środkiem reakcji państwa na wykroczenie.” [1]

Czym różni się wykroczenie od przestępstwa?

Kodeks wykroczeń reguluje sprawy związane z wykroczeniami, określa zasady odpowiedzialności za nie, a także katalog wykroczeń oraz przewidywanych za nie kar. W przypadku przestępstw mamy do czynienia z kodeksem karnym. Wykroczenie może być popełnione celowo lub umyślnie w przeciwieństwie do przestępstwa, które zawsze ma charakter celowy.

Ze względu na mniejszą szkodliwość społeczną wykroczenia osoba je popełniająca otrzymuje zdecydowanie mniejszy wymiar kary niż w przypadku przestępstwa. Poza tym procedury postępowania zarówno w przypadku przestępstwa jak i wykroczenia różnią się zdecydowanie. W przypadku pierwszej instancji wykroczeniami zajmują się sądy rejonowe, a przestępstwami zarówno sądy rejonowe, jak i okręgowe. Klasyfikacji czynu nie zawsze dokonuje się ze względu na jego charakter, bywa, że znaczenie ma wielkość poniesionej straty.

Jakie przestępstwa mogą być ukarane karą grzywny?

Polacy najczęściej popełniają wykroczenia związane z:

  • jazdą po alkoholu lub innych środkach psychoaktywnych,
  • brawurą na drodze,
  • prowadzeniem rozmów przez komórkę podczas jazdy,
  • nieprzestrzeganiem znaków drogowych,
  • lekceważeniem obowiązku zapinania pasów podczas jazdy samochodem,
  • zaśmiecaniem otoczenia,
  • aktami wandalizmu.

Kancelaria Adwokacka Wrocław

Jaką karę może wymierzyć sąd za wykroczenie?

W zależności od wykroczenia sprawca podlega oprócz kary grzywny w wysokości od 20 do 5 tysięcy złotych również naganie, karze aresztu, a także ograniczenia wolności. Grzywnie podlega każdy, kto ukończył 17 rok życia. W wyjątkowych przypadkach podobnie może zostać ukarana osoba za pomoc lub podżeganie do popełnienia wykroczenia. Przy wymierzaniu kary grzywny sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, warunki rodzinne, a także możliwości zarobkowe. Jeżeli wykroczenie miało na celu osiągnięcie korzyści majątkowej, to wtedy oprócz kary więzienia nakłada się również na sprawcę obowiązek zapłacenia grzywny.

Skazany na jej zapłacenie ma obowiązek jej uiszczenia w terminie 30 dni. Jeśli nie zapłaci, to ściąga się ją w drodze egzekucji.

Czy kara grzywny za wykroczenie może być zamieniona na inny rodzaj kary?

Kara grzywny za wykroczenie może zostać zamieniona w sytuacji jeśli jej egzekucja okazała się bezskuteczna. Wtedy sąd może zamienić ją na pracę społecznie użyteczną, która może trwać najkrócej tydzień, a najdłużej dwa miesiące.  Sąd może również zarządzić za grzywnę zastępczą karę aresztu. Dzieje się tak wtedy, gdy osoba ukarana nie wyrazi zgody na wykonywanie prac społecznie użytecznych lub uchyla się od ich wykonania lub w sytuacji, gdy taka zamiana jest niemożliwa. Sąd przyjmuje, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równy grzywnie w wysokości od 20 do 150 złotych, ale areszt nie może przekroczyć 30 dni.

Kiedy następuje przedawnienie wykroczenia?

Przedawnienie wykroczenia ma miejsce po upływie roku. Jeśli natomiast w trakcie tego czasu  doszło do postępowania, wtedy przedawnienie ma miejsce po upływie dwóch lat od tego czasu, co oznacza de facto, że wykroczenie może się przedawnić dopiero po upływie trzech lat. Może się zdarzyć taka sytuacja, że do przedawnienia dojdzie w trakcie trwania postępowania. Wtedy zostaje ono umorzone, a sprawca pozostaje bez kary. Przedawnienie jest niezwykle korzystne dla sprawcy wykroczenia. Jeśli do niego dojdzie, nie może on być w żaden sposób ukarany za czyn, którego się dopuścił.

Adwokat Wrocław

Jeśli masz wątpliwości dotyczące Twojego przypadku, skorzystaj z profesjonalnego wsparcia. Polecany przez nas adwokat z Wrocławia – Wojciech Krzysztoporski – udziela pomocy prawnej w takich właśnie sprawach.

Wrocław – adwokat w sprawie wykroczeń

W przypadku wykroczeń warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanych prawników, którzy udzielą sprawcy wykroczenia fachowej porady i wesprą przez cały okres trwania procesu. Choć postępowania w zakresie wykroczeń zdają się być proste, to jednak okazuje się, że często nie są łatwymi sprawami, zwłaszcza w przypadku niesłusznego oskarżenia o popełnienie takiego czynu.

[1]https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/117106/PDF/32_Lizynska_K_O_celowosci_kary_grzywny_za_wykroczenia.pdf