Browse By

Kiedy warto zainwestować w szkolenia HACCP dla pracowników?

System HACCP stosowany w ramach zapewniania bezpieczeństwa żywności skupia się na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych dla identyfikacji zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w obrębie produkcji żywności. Jego stosowanie jest konieczne dla firm działających w branży spożywczej, zajmujących się produkcją żywności i napojów, ich przechowywaniem, transportem lub sprzedażą gotowej żywności. Aby działanie wdrożonego systemu kontroli opartego o wymogi HACCP było całkowicie skuteczne, dobrym rozwiązaniem dla pracodawców jest wdrożenie obowiązkowych szkoleń HACCP dla pracowników. Dla kogo przeznaczone są takie szkolenia, jakie tematy poruszają i co można dzięki nim zyskać?

Najważniejsze zagadnienia szkoleń HACCP dla pracowników

W trakcie szkoleń z zakresu HACCP dla pracowników i osób odpowiedzialnych za wdrażanie i kontrolowanie systemów bezpieczeństwa i jakości poruszane są przede wszystkim tematy związane bezpośrednio z założeniami HACCP. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się co w myśl systemu oznacza pojęcie bezpiecznej żywności, czym są drobnoustroje, gdzie się znajdują i jak mogą się przenieść na jedzenie, a także jakie choroby mogą być przenoszone przez żywność mającą kontakt z różnego rodzaju drobnoustrojami. HACCP kładzie nacisk na dbanie o wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych, dlatego podczas szkolenia podkreślana jest rola pracownika w przygotowaniu bezpiecznych warunków do pracy z żywnością – uczestnicy szkoleń dowiadują się w jaki sposób pracownik może zarazić jedzenie, jak szybko następuje przeniesienie się drobnoustrojów i jak ważne w powyższym kontekście jest zachowywanie należytej higieny osobistej oraz czystości ubrań, przez które pracownik ma bezpośrednią styczność z żywnością.

Ze względu na możliwość stosowania systemów HACCP we wszystkich zakładach powiązanych z branżą spożywczą, w tym także w firmach zajmujących się przechowywaniem, transportem i sprzedażą produktów spożywczych, ważnym elementem szkoleń jest uświadomienie uczestnikom roli, jaką odgrywają poszczególne ogniwa łańcucha dostaw w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności.

Tematyka szkoleń może zostać dopasowana do charakteru działania konkretnego zakładu – szkolenia organizowane są wewnętrznie, stąd możliwość przedstawienia zagadnień HACCP istotnych z punktu widzenia konkretnych pracowników, a nie jedynie ogólnych założeń samego systemu.

Kto powinien korzystać ze szkoleń HACCP dla pracowników?

Wszystkie firmy, które planują wdrożenie systemu HACCP i stosowanie się do jego wymogów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli jakości żywności powinny wdrożyć regularny program szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych na co dzień za realizowanie standardów HACCP. W szkoleniach mogą uczestniczyć pracownicy wszystkich szczebli odpowiedzialni za wdrażanie nowych i utrzymanie istniejących systemów kontroli jakości i bezpieczeństwa, kandydaci na audytorów wewnętrznych, ale i pracownicy linii produkcyjnych dla których podstawowa wiedza o HACCP może okazać się kluczem do zrozumienia dlaczego określone czynności muszą być wykonywane w zadany sposób.

Co zyskuje przedsiębiorca realizujący programy szkoleń dla pracowników? Bez względu na to, czy ich uczestnikami będą wszyscy pracownicy, czy jedynie osoby odpowiedzialne za utrzymanie standardów HACCP, firma zyskuje większą świadomość wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności dyktujących warunki działania na rynku spożywczym. Dzięki lepszemu zrozumieniu HACCP firma może z powodzeniem konkurować na wysokim poziomie, oferując swoje produkty i usługi do największych firm na rynku i nie obawiając się niezgodności z prowadzonymi przez innych standardami jakości i bezpieczeństwa.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenia HACCP dla pracowników?

Wszystkie przedsiębiorstwa wprowadzające w swoich zakładach systemy kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności oparte o wymogi HACCP powinny być w stanie zidentyfikować w swojej firmie zagrożenia chemiczne, fizyczne oraz biologiczne, które mogą mieć wpływ na produkcję żywności, określić punkty krytyczne oraz punkty w procesie technologicznym, w których jest konieczne opanowanie potencjalnych zagrożeń, a także opracować system obserwacji w każdym krytycznym punkcie i wdrożyć działania korygujące i procedury weryfikujące potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

Wdrożenie powyższych założeń w życie nie jest zadaniem łatwym, ale jest możliwe do zrealizowania właśnie dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu wszystkich pracowników odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian i dopilnowanie stosowania wymogów HACCP, ale i tych którzy będą musieli według nowych standardów pracować. Uzyskując certyfikat ukończenia szkolenia HACCP przedsiębiorca może mieć pewność, że wdrożony w firmie standard zostanie utrzymany na odpowiednim poziomie i zapewni wysoką jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów na każdym etapie łańcucha dostaw.