Browse By

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Upadłość konsumencka to przywilej, dzięki któremu osoby fizyczne są dziś w stanie uzyskać umorzenie bądź zmniejszenie posiadanego zadłużenia wobec wierzycieli. Zgodnie z zapisami, które weszły w życie w grudniu 2014 roku, proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej rozłożony jest zwykle na trzy etapy: postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, właściwe postępowanie upadłościowe, oraz ustalenie planu spłaty wierzycieli. Pierwszy z nich wymaga bez wątpienia największego przygotowania ze strony dłużnika, przez co tak istotne jest tu korzystanie z usług zaufanego i doświadczonego w prowadzeniu tego typu spraw adwokata. Na czym polega postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości?

Jak przebiega proces upadłości?

Osoby fizyczne, które chcą skorzystać z możliwości oddłużenia i uzyskać wniosek o upadłości powinny liczyć się z tym, że ich sprawa będzie wymagała zebrania naprawdę wielu dokumentów i informacji. Podstawowym krokiem w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest oczywiście sporządzenie stosownego wniosku, składanego do odpowiedniego sądu. Na tym etapie sąd bada z dużą dokładnością to, czy wniosek został wypełniony zgodnie z odpowiednimi wymogami formalnymi, czy zostały zawarte w nim wszystkie niezbędne informacje i czy są one oczywiście zgodne ze stanem faktycznym.

 upadłość Wałbrzych

Ich celem jest jedno – ustalenie, czy rzeczywiście zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości i czy zadłużenie nie wynika wyłącznie z rażących błędów i niedbalstwa ze strony samego dłużnika. Choć często trudno jednoznacznie stwierdzić, czy do zadłużenia doszło ze strony dłużnika, czy też w wyniku nieprzewidzianych sytuacji losowych, ocena na korzyść osoby wnioskującej o ogłoszenie upadłości jest podstawą do uzyskania pozytywnego rezultatu sprawy. Istotną częścią postępowania jest oczywiście ustalenie przez sąd tego, czy we wniosku uwzględnieni zostali wszyscy wierzyciele, czy dłużnik nie zataił żadnych informacji i czy wreszcie okoliczności, w których doszło do niewypłacalności nie wynikają z typowego „życia ponad stan”, a więc wyraźnej winy konsumenta.

W wyniku postępowania upadłościowego, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje licytacja majątku dłużnika, z której zyski zostaną przeznaczone na spłatę wierzytelności. W przypadku upłynniania majątku w postaci nieruchomości, część zysku z jej sprzedaży zostaje wydzielona upadłemu, tak by ten miał zapewnioną możliwość wynajmu lokalu mieszkalnego na okres 12 miesięcy. Przepis ten oznacza, że suma wydzielona na jego podstawie ma pierwszeństwo przed innymi wierzytelnościami, które będą podlegały spłacie z obciążonego  hipoteką domu lub mieszkania.

W momencie, gdy cały majątek dłużnika nie będzie w stanie pokryć całego zadłużenia, sąd ustala dodatkowo plan spłaty, według którego dłużnik będzie kontynuował wyrównywanie swojego zadłużenia zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi. Ważnym elementem jest tu tzw. oddłużenie, czyli umorzenie pozostałych zobowiązań dłużnika w wyniku rzetelnego stosowania się do ustalonego planu spłaty. Według ustawy z grudnia 2014 roku, plan spłaty ustala się dziś na 3 lata. Jeśli dłużnik będzie przez ten czas spłacał na bieżąco wyznaczone przez sąd kwoty, reszta zadłużenia po okresie 3 lat zostaje umorzona.

Wsparcie adwokata w postępowaniu upadłościowym

W przypadku chęci wnioskowania o ogłoszenie upadłości, wsparcie ze strony doświadczonej kancelarii adwokackiej to najlepsza droga działania, gwarantująca sprawne przeprowadzenie postępowania i uniknięcie podstawowych błędów w przygotowywaniu dokumentacji czy samego wniosku. Oddłużanie to proces wymagający prawidłowego uzasadnienia, którego przygotowanie również nie należy do najłatwiejszych. Adwokat może wesprzeć tu swojego klienta, przygotowując go także do procesu przesłuchania przed sądem, decydującego często o ostatecznym wyniku postępowania.


Oddłużanie osób fizycznych w Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Sprawdź! – www.adwokatbochynski.pl