Browse By

Badanie kontrole elektronarzędzi – na co zwrócić uwagę?

Rezystencja – pomiar

Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać na elektronarzędziu zimnym łącznie z przewodem przyłączeniowym, napięciem stałym o wartości 500 V, przy czym odczyt powinien następować po upływie 1 min od chwili przyłożenia napięcia. Wartości rezystancji nie powinny być mniejsze od określonych w instrukcji urządzenia.

Tokarksa
Sprawdzenie obwodu ochronnego przeprowadza się:
a) przez oględziny długości żył przewodu przyłączeniowego między zaciskami a odciążką; długość żył powinna być taka, aby przy wysunięciu się przewodu przyłączeniowego z odciążki żyły przewodzące prąd na prężyły się wcześniej niż żyła ochronna.
b) przez pomiar spadku napięcia między stykiem ochronnym wtyczki a badaną dostępni częścią metalo
wą elektronarzędzia przy zasilaniu prądem przemiennym o napięciu nie przekraczającym 12 V i natężeniu równym 1,5 prądu znamionowego, jednak nie mniejszym niż 25 A. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sprawdzenie napięciem o wartości 24 V. Rezystancja obliczona z wartości prądu i spadku npięcia nie powinna przekraczać 0,1 P. Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli spełnione są ww. wymagania.

Bieg jałowy narzędzia

Sprawdzenie biegu jałowego polega na włączeniu elektronarzędzia do sieci i jego zasilaniu napię-
ciem znamionowym przez 5 -r* 10 s. W tym czasie należy zwrócić uwagę na; danego typu elektronarzędzia i nie budzą zastrzeżeń.
— natychmiastowy rozruch,
— równomierną pracę.
W szczególności należy zwrócić uwagę na głośność pracy przekładni zębatych, łożysk, wentylatora,
tek oraz na poziom drgań. Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli oceniane parametry (metodą subiektywną) są właściwe dla tych, które zamieszczone zostały w instrukcji obsługi danego elektronarzędzia. Pamiętajmy o tym, aby dokładnie sprawdzać wszystkie parametry. Zapobiega to nadmiernej nieprawidłowej eksplotacji elektronarzędzi, dzięki czemu wzrasta żywotność narzędzia, a jego użytkownik dłużej może być wolny od konieczość dostarczenia go do serwisu. Dłuższe życie gwarantowane.

Miara wyniku

Wynik można uznać za dodatni, jeżeli badane elektronarzędzie przejdzie z wynikiem dodatnim wszystkie badania przewidziane dla danego zakresu badań.Jeżeli wynik badań kontrolnych uznany zostanie za ujemny, elektronarzędzie przekazać należy do naprawy, do punktu naprawczego wytypowanego przez dysponenta lub do serwisu zalecanego przez producenta elektronarzędzia.